Vážení priatelia a domovariči piva.
Hop´n´Rolla Home Brew Crew s podporou klubu Pokhoi v rámci Hop´n´rolla days organizuje druhý ročník degustačnej súťaže (24.8.2024 od 10:00) doma uvareného piva Hop'n'Rolla Home Brew 2024.
Vyhlásené boli kategórie:
A) Historical beer 27: Grodziskie
(výherná kategória z predošlého ročníka)
B) 21 IPA bez karamelu s použitím iba svetlých sladov
(IPA, american IPA, hazy IPA, white IPA, rye IPA, brut IPA, micro IPA, session IPA, double IPA, triple IPA)
(EBC max. 13)
C) 10B Dunkelweizen
D) 20A American Porter
Deadline pre prihlasovanie je do 21.8.2024 do 23:59.
Štartovné / dar na pokrytie nákladov na súťaž za jednu vzorku piva bolo určené na 5 €.
Jeden súťažiaci môže prihlásiť do každej kategórie iba jedno pivo, t.j. maximálne 4 pivá do celej súťaže.
Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 2 (dvoch) sklenených fľašiach alebo plechovkách (2 x 0,5l, resp. 2 x 0,33 l, 2 x 0,4l atď.).
Nepripúšťajú sa PET fľaše ani fľaše s etiketami, logami, potlačenými uzávermi či inými neodstánenými polepmi.
Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.
Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP 2021, kde je registrovaná aj celá súťaž.
Výhercovia okrem diplomov (zlato, striebro, bronz) získajú aj rôzne vecné ceny, literatúru, suroviny na výrobu piva a víťaz Best of show strávi jeden deň pri varení a degustácii pív v pivovare Hostinec v Košiciach, kde po dohode použijeme práve tvoj recept!
Naskenované písomné hodnotenia (degustačné hárky) budú zaslané každému súťažiacemu na jeho emailovú adresu.
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zmien.
Kontakt: hopnrollahomebrew@gmail.com


Dear friends and home brewers.
The Hop'n'Rolla Home Brew Crew with the support of the Pokhoi club is organizing, the second year of the tasting competition (24th of august 2024 from 10:00) of home brewed beer Hop'n'Rolla Home Brew 2024.
The following categories were announced:
A) Historical beer 27: Grodziskie
(winning category from the previous year)
B) 21 IPA without caramel and using only pale malts
(IPA, american IPA, hazy IPA, white IPA, rye IPA, brut IPA, micro IPA, session IPA, double IPA, triple IPA)
(EBC max. 13)
C) 10B Dunkelweizen
D) 20A American Porter
The deadline for registration is 21st of august, 2024 at 23:59.
The entry fee / donation to cover the costs of the competition for one beer sample was set at €5.
One competitor can enter only one beer in each category, i.e. a maximum of 4 beers for the entire competition. The registered beer sample must be delivered in 2 (two) glass bottles or cans (2 x 0.5 l, or 2 x 0.33 l, 2 x 0.4 l, etc.).
PET bottles or bottles with labels, logos, printed caps or other non-removable stickers are not allowed.
If these conditions are not fulfilled, the organizer has the right to exclude the competition samples from the competition.
The submitted beer samples in the relevant category will be evaluated according to the international rules and criteria of the BJCP 2021 system, where the entire competition is also registered.
Its not only diplomas (gold, silver, bronze), the winners will also receive the literature and ingredients for home brewing, and the winner of the Best of show will spend a day brewing and tasting beers at the brewery Pivovar Hostinec, Košice, where we might just use your recipe!
Scanned written evaluations (tasting sheets) will be sent to each competitor to their email address.
The competition organizers reserve the right to make changes.
Contact: hopnrollahomebrew@gmail.com

2024 2023 2022

10 vzoriek / entries:

pivna-turistika.sk